Licitatii Rovigo
Home > Licitatii > MT PROPERTY SRL
Licitatii Rovigo
Prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostiinta generala ca la data de 08.02.2021 orele 13.00 va avea loc licitatia pentru teren padure extravilan aflat in prop deb M.T PROPERTY SRL
ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II-0008, CUI RO 20715409, reprezentată prin D-na. Deleanu Aura, practician în insolvență, asociat coordonator, în calitate de administrator judiciar al M.T. PROPERTY S.R.L. – „în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”, cu sediul social în C-tin Rădulescu Motru, nr. 13, Bl. 13, et. 3, ap. 31, cam. 2, Sector 4, Bucuresti, Cod Unic de Înregistrare 11469780, înregistrată la ORC sub nr. J40/749/1999, societate aflată în Reorganizare juridicară conform Hotărârii intermediare de ședință nr. 1357/2017 din data de 20.03.2017 pronunțată de judecătorul-sindic în Dosarul nr. 43051/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia a VII a Civila,

Prin prezenta Publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 08.02.2021 orele 13.00, la sediul administratorului judiciar din București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, sect. 1, va avea loc vânzarea in bloc prin licitație publică deschisă a terenurilor fortestiere, situate în comuna Cornățelu, Jud. Dâmbovița, dobândite în anul 2008, în suprafață totala de 376.100 mp – având ca preț de pornire valoarea de 2.000 euro/HA, exclusiv TVA, astfel cum acestea sunt descrise în raportul de evaluare întocmit de Property Partners Valuation Consulting, Regulamentul de vânzare fiind aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 07.10.2020.
Terenul în suprafață totală de 376.100 mp este alcătuit din 3 parcele de dimensiuni diferite, respectiv:

Nr. crt    Categoria de folosință    Tarla    Parcela    CF Nr.     Nr. Cad.    Suprafata
(mp)
1     Teren pădure extravilan    63    299/3UP III, UA 32    917/Cornatelu    1121    110.531
2    Teren pădure extravilan    62    297/17    923/Cornatelu    1127    61.987
3    Teren pădure extravilan    68    324/3    915/Cornatelu    1128    203.583

Informații suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse în Raportul de evaluare întocmit în cauză, parte intregrantă a Caietului de Sarcini.

Prețul de pornire al licitației îl reprezintă valoarea de piață rezultată ca urmare a propunerii și aprobării propunerii creditorului în procedură și a aprobării Regulamentului de vânzare din cadrul Adunării Creditorilor din data de 07.10.2020, respectiv:  
Denumire bun    Pret pornire
Teren extravilan     2.000 euro/HA, exclusiv TVA

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Plata garanției se va face în lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuării plății. Indiferent de calitatea de terți sau de creditori în procedura insolvenței, participanții sunt obligați să achite garanția de participare.Garanția de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO36BITRBU1RON036977CC01 deschis la INTESA SAN PAOLO, pe numele M.T. PROPERTY S.R.L. cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului situat în ........., aflat/e în proprietatea M.T. PROPERTY S.R.L.”.
Efectuarea plății prin ordin de plată se consideră îndeplinită la data creditării contului M.T. PROPERTY S.R.L. cu suma de 10% din prețul de pornire a licitației.
Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și, până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Prețul caietului de sarcini este în cuantum de 5.000 lei, exclusiv TVA.
Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 07.10.2020, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispoziţiile art. 91 din Legea 85/2014 bunurile înstrăinate de administratorul judiciar în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. (j) Noul Cod de procedură Civilă, administratorul judiciar îi somează pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 46/2008 administratorul judiciar îi somează pe toți cei care au drept de preempțiune în ordinea prevăzută la art. 1.746 din Codul civil și în condițiile Codului Silvic, să anunțe administratorul judiciar în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.
În conformitate cu prevederile  art. 45 alin. (6) din Legea 46/2008, Coproprietarii și vecinii proprietari de fond forestier, persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, au un drept de preempțiune, în ordinea prevăzută la art. 1.746 din Codul civil și în condițiile Codului Silvic, la cumpărarea de terenuri din fondul forestier aflate în proprietate privată, la preț și în condiții egale.

În situația în care terenul ce urmează a fi vândut este limitrof cu fondul forestier proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, exercitarea dreptului de preempțiune al statului ori al unităților administrativ-teritoriale în termenul prevăzut prevalează în raport cu dreptul de preempțiune al vecinilor.

În cazul în care titularii dreptului de preempțiune își exercita acest drept, în cadrul primei licitații organizate vor fi declarați adjudecatari în condițiile prevăzute de art. 45 din Codul Silvic coroborat cu art. 1730-1740, respectiv 1746 din Codul Civil dacă au oferit cel puțin prețul de pornire.

În cazul în care titularii dreptului de preempțiune nu-și manifestă în scris intenția de cumpărare în termen de 30 de zile de la înștiințare sau, după caz, de la afișarea publicației de vânzare la sediul primăriei și nu participă la prima licitație publică organizată, aceștia nu-și vor mai putea exercita dreptul după adjudecarea imobilului.

Menționăm că, în vederea exercitării dreptului de preempțiune, participarea la prima licitație publică deschisă este permisă și preemptorilor în cazul în care aceștia își manifestă intenția de cumpărare în condițiile prevăzute de Codul Silvic, Codul Civil și Codul de Procedură Civilă în vigoare. În ipoteza în care preemptorul nu își exercită dreptul de preempțiune în cadrul primei licitații, iar imobilul nu este adjudecat, la următoarele licitații publice preemptorii pot participa ca și simpli licitatori în condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua în aceleaşi condiţii şi în acealaşi loc la datele 22.02.2021, 08.03.2021, 22.03.2021, 05.04.2021, 19.04.2021, 04.05.2021, 17.05.20221, 31.05.2021, 14.06.2021 si 28.06.2021 cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Cei interesati pot obține date și informații suplimentare de la sediul administratorului judiciar ROVIGO S.P.R.L. și la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

MT PROPERTY SRL
Detalii debitor
Active Dosar
Printare Dosar
Debitor MT PROPERTY SRL
CUI 11469780
RC J40/749/1999
Localitate Bucuresti
Adresa BUCURESTI
Data licitatie 8 februarie 2021
Persoana contact Cristian Stangaciu
Telefon 0724323442
Email cristian.stangaciu@rovigo.ro
Suntem membrii: Suntem agreati de: Parteneri:
UNPIRInsol Europe   AVASANAF   Deleanu