Dată

30 mai 2022
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri mobile – Bucuresti Fashion Retail SRL – 30 mai

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, în calitate de lichidator judiciar al debitorului BUCURESTI FASHION RETAIL ONE S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în Splaiul Unirii, nr. 4, Tronson 3, Birou 7.4, Bloc B3, etaj 7, București, sector 4, Cod unic de înregistrare 33829928, înregistrată la ORC sub nr. J40/13629/2014, desemnata prin Sentinta Civila nr. 5537/11.10.2017 pronunţată de către Tribunalul București, Sectia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 5948/3/2017,

Avand in vedere Incheierea de sedinta din data de 30.06.2021 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 12192/13.07.2021, definitiva, prin care s-a dispus vanzarea bunurilor debitoarei Bucuresti Fashion Retail One SRL prin licitatie publica conform Codului de Procedură Civila,

In temeiul art 154 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014, cu aplicarea prevederilor art. 759-777 din Codul Procedura Civila,

Prin prezenta Publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca in data de 30.05.2022, orele 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc scoaterea la vanzare conform Codului de Procedură Civila, in bloc sau pe lot de produse, la licitatie publica deschisa cu strigare a bunurilor mobile apartinand debitoarei compuse din aparatura electronica, monitoare, imprimanta, componente conectica, mobilier si accesorii specifice utilizate in magazine de haine si cosmetice, astfel cum acestea sunt descrise in raportul de evaluare intocmit de catre GMT Evaluari si Consultanta. Lista detaliata a bunurilor scoase la vanzare poste fi consultata pe site-ul www.rovigo.ro, sau furnizata la cerere persoanelor interesate.Preturile nu includ TVA.

Conform art. 769 alin 9 CPC, pretul de pornire al licitatiei il reprezinta 50% din valoarea de lichidare stabilita prin raportul de evaluare si este de 4.428 euro plus TVA, in cazul vanzarii in bloc, iar in cazul vanzarii pe lot de produse, pretul de pornire al licitatiei il reprezinta 50 % din valoarea de lichidare stabilita prin raportul de evaluare si este:

  • Mobilier si bunuri mobile , utilizate in magazin de haine si cosmetice : 3.319 euro plus TVA
  • Electronice, utilizate in magazin de haine si cometice : 1.109 euro plus TVA

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Sub rezerva disp. art. 768 pct. 2 NCPC, participantii sunt obligati sa achite garantia, fie in numerar, fie prin ordin de plata, in contul unic de insolventa nr. RO95BREL0002001646480100 deschis la LIBRA BANK pe numele BUCURESTI FASHION RETAIL ONE S.R.L., ce va fi mentionat in caietul de sarcini. Garantia de participare se poate constitui prin ordin de plata in contul unic de insolventa deschis pe numele BUCURESTI FASHION RETAIL ONE S.R.L. cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea unui lot de produse __________________ sau bunurile in bloc, aflate in proprietatea BUCURESTI FASHION RETAIL ONE S.R.L”. Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului BUCURESTI FASHION RETAIL ONE S.R.L cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Debitorul urmarit nu va putea fi declarat adjudecatar, nici personal, nici prin persoana interpusa. Creditorii urmaritori sau intervenientii nu pot, nici personal , nici prin persoane interpuse sa adjudece bunurile oferite la un pret mai mic de 75% din valoarea de piata stabillita prin raportul de evaluare intocmit de catre GMT Evaluari si Consultanta.

Adjudecatarul va fi tinut la plata pretului de adjudecare in termen de cel mult 5 de zile de la data vanzarii, potrivit art.771 Cod de procedurd civila, tinandu-se seama de garantia depusa in contul pretului. Nedepunerea prelului atrage aplicarea dispoziliilor art.771alin, (3) Cod de procedura civila.

Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L.

Pretul caietului de sarcini este de:
– 150 lei exclusiv TVA pentru vanzarea pe stoc de produse
– 1.000 lei exclusiv TVA pentru vanzarea in bloc a bunurilor .

Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 85/2014:”(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege , sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse. (2) Prin excepție de la dispozițiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, radierea din cartea funciară a oricăror sarcini și interdicții prevăzute la alin. (1) se face în temeiul actului de întrăinare semnat de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”

Conform art. 776 NCPC, In caul vanzarii silite la licitatie publica, nu exista garantie contra viciilor ascunse ale bunului vandut.

In conformitate cu art. 762 lit. h Noul Cod de procedura Civila, lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

ln caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua in data de 13.06.2022, 27.06.2022, 11.07.2022, 25.07.2022, 08.08.2022, 22.08.2022, 05.09.2022 si 19.09.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu respectarea prevederilor art. 769 alin (9) Cod de procedura civila.

Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL, e-mail: www.rovigo.ro si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442

  • Persoana de contact: Rovigo SPRL
  • Telefon: 0724.323.442, 021-210.01.64, 021-210.16.67
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorBUCURESTI FASHION RETAIL SRL
CUI33829928
RCJ40/13629/2014
LocalitateBucurești
AdresaStr. Unirii, nr. 4, tronson 3
Data licitației30 mai 2022