Dată

25 oct. 2023
Expired!

Oră

2:00 pm

Bunuri Mobile – Mijloc de transport – WIN POL SRL – 25 octombrie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intr. Mareşal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II – 0008, CUI RO 20715409, reprezentată prin D-na Aura Deleanu, practician în insolvenţă, asociat coordonator, în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al WIN POL S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în Baia Mare, Bd-ul Bucureşti, nr. 34, ap. 6, jud. Maramureş, Cod unic de înregistrare 16095015, înregistrată la ORC sub nr. J24/150/2004, desemnată prin sentinţa civilă nr. 1075 pronuntata in data de 17.09.2019 de către Maramures, Sectia a II –a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal,, în dosarul 1931/100/2017,

În temeiul art. 154 și următoarele din Legea nr. 85/2014 și în conformitate cu Hotărârea Adunării Creditorilor WIN POL S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite” din 27.01.2022.

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data 25.10.2023, orele 14:00, la sediul din București, Str. Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, Sect. 1, va avea loc vânzarea în mod individual, prin licitație publică deschisă cu strigare, a următorului bun mobil (mijloc de transport) din patrimoniul WIN POL SRL-în faliment, menționat mai jos:

DENUMIRE BUNNR. IDENTIFICARENR INMATR.VALOARE DE PIATA (FARA TVA)
EURO
BMW 530 XDWBANM71020CP14564MM-11-YPC1.600

La valoarea de piață din tabelul de mai sus se va adăuga TVA.

Pretul de pornire al licitaţiei publice pentru bunul mobil ce face obiectul valorificării îl reprezintă 50% din valoarea de piață stabilită în raportul de evaluare întocmit de către societatea de evaluare FAIRVALUE EVALUARI SRL plus TVA, a bunurilor mobile(mijloace de transport) din patrimoniul WIN POL SRL-în faliment conform hotararii adunarii creditorilor din data de 27.01.2022.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 20% din prețul de pornire al licitației pentru fiecare bun in parte, fara TVA, care se poate constitui prin ordin de plată în contul unic de insolvență numarul RO28BTRL02501202124837XX deschis la Banca Transilvania, Cod fiscal beneficiar 16095015 pe numele WIN POLSRL-în faliment, cu specificaţia „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea bunului mobil………………aflat în proprietatea WIN POL S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite””.

Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Efectuarea plății prin ordin de plată se consideră îndeplinită la data creditării debitoarei cu suma de 20% din prețul de pornire a licitației. Până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar ROVIGO S.P.R.L. Prețul caietului de sarcini pentru bunul ce constituie obiect al licitației este de 500 lei plus TVA.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop .

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare actualizat conform hotărârii adunării generale a creditorilor din data de 27.01.2022, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL, într-un singur plic sigilat și închis, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.

În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 85/2014:”(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege , sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse. (2) Prin excepție de la dispozițiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, radierea din cartea funciară a oricăror sarcini și interdicții prevăzute la alin. (1) se face în temeiul actului de întrăinare semnat de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”

În conformitate cu art. 838 lit. J) Noul Cod de Procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

În caz de neadjudecare, licitația se va relua in data de 08.11.2023, 15.11.2023, 22.11.2023, respectiv 29.11.2023, cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

Informații suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul judiciar, TEL: (021)210.01.64 ; FAX: 210.16.67; 0724.323.442 sau e-mail : office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: Rovigo SPRL
  • Telefon: 0724.323.442, 021-210.01.64
  • Email: office@rovigobv.ro
DebitorWIN POL SRL
CUI16095015
RCJ24/150/2004
LocalitateBaia Mare
AdresaB-dul București, nr. 34
Data licitației25 octombrie 2023