Dată

24 mai 2023
Expired!

Oră

12:00 pm

Imobil – BUCHAREST FASHION EXCHANGE SRL – 24 mai

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. cu sediul în București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II-0008, CUI RO 20715409, reprezentată prin D-na. Deleanu Aura, practician în insolvență, asociat coordonator, în calitate de lichidator judiciar al debitorului BUCHAREST FASHION EXCHANGE SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în Bucuresti, Calea Rahovei, nr. 157, bl lot 3, sector 5, Cod unic de înregistrare 21795040, înregistrată la ORC sub nr. J40/10007/2007, conform Sentintei nr. 4663 din 01.10.2021 pronuntată de Tribunalul Bucuresti, Sectia VII-a Civila, în dosarul nr. 34380/3/2015,

Prin prezenta Publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 24.05.2023 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski nr. 2, Sector 1, va avea loc vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a bunului imobil aflat în proprietatea BUCHAREST FASHION EXCHANGE S.R.L., astfel cum acesta este descris în Raportului de Evaluare nr. 5414/03.07.2019 întocmit de societatea de evaluare GMT „Evaluări și Consultanță” S.R.L., și în conformitate cu Regulamentul de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 14.02.2022 respectiv:

  • Imobil compus din teren si cladirile aflate pe acesta – aflat in patrimoniul debitoarei Bucharest Fashion Exchange SRL, situat in Bucuresti , Sos Viilor , nr. 85-87, sector 5, format din teren in suprafata de 4.693,65 mp (4.736,72 mp din actele de proprietate) si urmatoarele constructii edificate pe acesta, in suprafata utila totala de 5.536,65 mp, respectiv:
    • Corp A – în suprafață utilă totală de 1.790,66 m.p., compus din subsol in suprafata utila de 362,58 mp; parter in suprafata utila de 399,82 mp; etaj 1 in suprafat utila de 392,68 mp ; etaj 2 in suprafata utila de 358,61 mp si etaj 3 in suprafata utila de 276,97 mp;
    • Corp B – în suprafață utilă totală de 2.217,98 m.p., compus din subsol in suprafata utila de 477,43 mp; parter in suprafata utila de 488,84 mp; etaj 1 in suprafat utila de 413,29 mp ; etaj 2 in suprafata utila de 418,46 mp si etaj 3 in suprafata utila de 419,96 mp:
    • Corp C –in suprafata utila de 1.527,01 mp;

Informații suplimentare privind caracteristicile bunului sunt cuprinse în Raportul de evaluare întocmit în cauză, parte intregrantă a Caietului de Sarcini.

Pretul de pornire al licitatiei pentru bunul imobil este de 3.291.455 EURO, plus TVA, reprezentand 85% din valoarea de piata in EURO rezultata în urma evaluării conform Raportului de Evaluare a Proprietății Imobiliare nr. 5414/03.07.2019 întocmit de societatea de evaluare GMT „Evaluări și Consultanță” S.R.L., conform hotararii adunarii creditorilor din data de 14.02.2022

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Plata garanției se va face în lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuării plății. Indiferent de calitatea de terți sau de creditori în procedura insolvenței, participanții sunt obligați să achite garanția de participare.

Garanţia de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolventa nr. RO10 WBAN 0099 1V03 1123 RO01 deschis la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, pe numele BUCHAREST FASHION EXCHANGE S.R.L., cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea individuala a bunului imobil situat în Municipiul București, Șoseaua Viilor, Nr. 85-87, Sector 5, aflat în proprietatea BUCHAREST FASHION EXCHANGE S.R.L. – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”.

Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului BUCHAREST FASHION EXCHANGE S.R.L. cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și, până la acel termen, sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Prețul caietului de sarcini este în cuantum de 15.000 lei, exclusiv TVA.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO S.P.R.L. cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-16.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 14.02.2022, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 85/2014:”(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege , sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse. (2) Prin excepție de la dispozițiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, radierea din cartea funciară a oricăror sarcini și interdicții prevăzute la alin. (1) se face în temeiul actului de înstrăinare semnat de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”

În conformitate cu art. 838 lit. (j) Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi somează pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua în aceleaşi condiţii şi în acealaşi loc la data de 07.06.2023, 21.06.2023, 05.07.2023, 19.07.2023, 02.08.2023, 16.08.2023, 30.08.2023, 13.09.2023 şi 27.09.2023, cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0724 323 442, 021.210.01.64 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 0724 323 442, 021.210.01.64
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorBUCHAREST FASHION EXCHANGE SRL
CUI21795040
RCJ40/10007/2007
LocalitateBucurești
AdresaCalea Rahovei, nr. 157, bl. lot 3
Data licitației24 mai 2023