Dată

15 iun. 2022
Expired!

Oră

1:00 pm

Teren extravilan – CIMED INTERNATIONAL SRL – 15 Iunie

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

ROVIGO SPRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II-0008, CUI RO 20715409, reprezentata prin D-na. Deleanu Aura, practician in insolventa, asociat coordonator, in calitate de lichidator judiciar al CIMED INTERNATIONAL SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite-), cu sediul social în B-dul Ferdinand, nr.99, etaj: P, ap. Camera 17, sector 2, Bucuresti, Cod de identificare fiscală 12289485, înregistrată la ORC sub nr. J/40/8532/1999, societate aflata în faliment conform Sentintei nr. 7045 din data de 17.09.2016 pronuntata de judecătorul-sindic in Dosarul nr. 7866/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Secţia a VII a Civila,

Prin prezenta Publicatie de vanzare se aduce la cunostinta generala ca la data de 15.06.2022 orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Intrarea Maresal Josef Pilsudski nr.2, sect.1, va avea loc vanzarea in bloc prin licitatie publica deschisa a terenului extravilan avand categoria de folosinta „padure”, in suprafata totala de 14.766,62 mp, situat in Corbeanca, aflat în proprietatea CIMED INTERNATIONAL S.R.L., astfel cum acesta este descris in raportul de evaluare intocmit de societatea de evaluare Veridio SRL si aprobat de adunarea creditorilor din data de 19.04.2022. Terenul in suprafata totala de 14.766,62 mp este compus din :Nr. crtCategoria de folosintaTarlaParcelaCF vechiCF nouNr. Cad.Suprafata

(mp)

1Padure57169/76916105922984.916,83
2Padure57169/86917105923999.849,79

Informatii suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse in Raportul de evaluare intocmit in cauza, parte intregranta a Caietului de Sarcini.

Pretul de pornire al licitatiei il reprezinta „Valoarea de piata in ipoteza speciala ca regimul tehnic al terenului se schimba din padure in teren construibil” , respectiv 419.334 euro exclusiv TVA , conform hotararii adunarii creditorilor din data de 19.04.2022:

Denumire bunPret pornire
Teren extravilan419.334 EURO, exclusiv TVA

Pentru participarea la licitatie se va achita o garantie de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Plata garantiei se va face in lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuarii platii. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei, participantii sunt obligati sa achite garantia de participare. Garantia de participare se constituie prin ordin de plata in contul unic de insolventa nr. RO65 ROIN 9104 0022 9338 RO01-IDEA BANK, pe numele CIMED INTERNATIONAL SRL cu specificatia: „garantie in vederea participarii la licitatia publica deschisa cu strigare pentru achizitionarea bunului imobil – terenului extravilan avand categoria de folosinta „padure”, situat in com. Corbeanca, jud. Ilfov, aflat in proprietatea Cimed International SRL.” Efectuarea platii prin ordin de plata se considera indeplinita la data creditarii contului CIMED INTERNATIONAL SRL cu suma de 10% din pretul de pornire a licitatiei.

Persoanele care vor sa participe la licitatie sunt invitate sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si, pana la acel termen sunt obligate sa-si procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Pretul caietului de sarcini este in cuantum de 700 lei fara TVA.

Documentele de participare la licitatie trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat de catre creditori in data de 19.04.2022, parte integrantă a Caietului de sarcini.

In conformitate cu dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014 bunurile instrainate de lichidatorul judiciar in exercitiul atributiilor sale sunt dobandite libere de orice sarcini, precum prIvilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel, cu exceptia masurilor asiguratorii dispuse in procesul penal in vederea confiscarii speciale si/sau confiscarii extinse.

In conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedura Civila, lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

In conformitate cu prevederile art. 45 din Codul Silvic (Legea 46/2008) lichidatorul judiciar ii someaza pe toti cei care au drept de preemptiune in ordinea prevazuta la art. 1.746 din Codul civil coroborat cu art. 1735 alin. 2 Cod Civil si in conditiile Codului Silvic, sa anunte lichidatorul judiciar in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege.

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 6 din Legea 46/2008, coproprietarii si vecinii proprietari de fond forestier, persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, au un drept de preemptiune, in ordinea prevazuta la art. 1.746 din Codul civil coroborat cu art. 1735 alin. 2 Cod Civil si in conditiile Codului Silvic, la cumpararea de terenuri din fondul forestier aflate in proprietate privata, la pret si in conditii egale.

In situatia in care terenul ce urmeaza a fi vandut este limitrof cu fondul forestier proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, exercitarea dreptului de preemptiune al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale in termenul prevazut prevaleaza in raport cu dreptul de preemptiune al vecinilor.

In cazul in care titularii dreptului de preemptiune isi exercita acest drept, in cadrul primei licitatii organizate vor fi declarati adjudecatari in conditiile prevazute de art. 45 din Codul Silvic coroborat cu art 1730-1740, respectiv 1746 din Codul Civil daca au oferit cel putin pretul de pornire.

In cazul in care titularii dreptului de preemptiune nu-si manifesta in scris intentia de cumparare in termen de 30 de zile de la instiintare sau, dupa caz, de la afisarea publicatiei de vanzare la sediul primariei si nu participa la prima licitatie publica organizata, acestia nu-si vor mai putea exercita dreptul dupa adjudecarea imobilului.

Mentionam ca, in vederea exercitarii dreptului de preemptiune, participarea la prima licitatie publica deschisa este permisa si preemptorilor cu respectarea acelorasi conditii stabilite de Regulamentul de vanzare aprobat de catre creditori, in cazul in care acestia isi manifesta intentia de cumparare in conditiile prevazute de Codul Silvic, Codul Civil si Codul de Procedura Civila in vigoare si isi exprima in mod expres si in scris la data depunerii documentelor pentru participarea la licitatie, intentia de a-si exercita dreptul de preemptiune. In ipoteza in care preemptorul nu isi exercita dreptul de preemptiune in cadrul primei licitatii, iar imobilul nu este adjudecat, la urmatoarele licitatii publice preemptorii pot participa ca si simpli licitatori in conditiile prevazute de Regulamentul de vanzare aprobat de catre creditotri in data de 19.04.2022.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua in data de 29.06.2022, 13.07.2022, respectiv 27.07.2022 avand acelasi pret de pornire, in acelasi loc si la aceeasi ora .

Cei interesati pot obtine date si informatii suplimentare de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL si la numerele de telefon : 021-210.01.64, 210.16.67, 0724 323 442.

  • Persoana de contact: Rovigo SPRL
  • Telefon: 0724323442, 021-210.01.64, 210.16.67
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorCIMED INTERNATIONAL SRL
CUI12289485
RCJ40/8532/1999
LocalitateBucurești
AdresaB-dul Ferdinand, nr. 99
Data licitației15 iunie 2022