Dată

24 feb. 2022
Expired!

Oră

12:00 pm

Terenuri extravilane – SC POWERTEK INVESTMENTS SRL

ROVIGO SPRL - redresare, insolventa, lichidare firme, faliment

Subscrisa ROVIGO SPRL cu sediul în Bucuresti, Str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II-0008, CUI RO 20715409, reprezentată prin CRISTIAN STÂNGACIU, practician în insolvență, în calitate de Lichidator judiciar al SC POWERTEK INVESTMENTS SRL (în faliment, in banckruptcy, en faillite), cu sediul în Municipiul Bucuresti, sector 1,str. Siret, nr.64, parter, camera 1, având numărul de ordine la Registrul Comerţului J40/24162/2007, şi Codul Unic de Inregistrare 22972018, societate aflată în procedura simplificată de faliment conform Sentinței civile nr.638 pronunțată în data de 17.02.2017, în dosarul nr. 21492/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a-VII-a Civilă, în temeiul art. 156 din Legea 85/2014 și în conformitate cu hotărârea Adunării Creditorilor din 09.02.2022

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoştinţa generală că, la data de 24.02.2022 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, sector 1. va avea loc vânzarea în mod individual prin licitaţie publică deschisă ascendentă cu strigare a activelor apartinand debitoarei Powertek Investments SRL:

  • teren extravilan in suprafață de 3.500 mp , identificat cu NC 1606, inscris in CF 72024, situat in comuna Gura Ocnitei, sat Gura Ocnitei, T78, P672/18, jud. Dâmbovița;
  • teren extravilan in suprafata de 2.000 mp , identificat cu NC 72025, inscris in CF 72025, situat in comuna Gura Ocnitei, sat Gura Ocnitei, T78, P676/19, jud. Dâmbovița.

Activele scoase la vânzare sunt descrise pe larg în raportul de evaluare întocmit de societatea de evaluare NAI ROMÂNIA-APPRAISAL & VALUATION SRL, raport de evaluare ce este parte integrantă a caietului de sarcini.

Prețul de pornire al licitației îl reprezintă valoarea de piață rezultată în urma evaluării conform raportului de evaluare intocmit de catre NAI ROMÂNIA-APPRAISAL & VALUATION SRL, respectiv:

  • 6.000 EURO , exclusiv TVA pentru terenul extravilan in suprafață de 3.500 mp , identificat cu NC 1606, inscris in CF 72024, situat in comuna Gura Ocnitei, sat Gura Ocnitei, T78, P672/18, jud. Dâmbovița și
  • 11.000 EURO , exclusiv TVA pentru terenul extravilan in suprafață de 2.000 mp , identificat cu NC 72025, inscris in CF 72025, situat in comuna Gura Ocnitei, sat Gura Ocnitei, T78, P676/19, jud. Dâmbovița.

Garanția de participare la licitația publică deschisă ascendentă cu strigare este de 10% din preţul de pornire a licitației fără TVA pentru activul scos la vânzare. Indiferent de calitatea de terti sau de creditori in procedura insolventei participantii sunt obligati sa achite garantia prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO67BREL0002001866260100 deschis la LIBRA BANK pe numele SC POWERTEK INVESTMENTS SRL, Cod fiscal beneficiar 22972018.

Garanția de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO67BREL0002001866260100 deschis la LIBRA BANK pe numele SC POWERTEK INVESTMENTS SRL, Cod fiscal beneficiar 22972018 cu specificaţia „garanţie în vederea participării la licitaţia publică deschisa cu strigare pentru achiziţionarea bunului ………………………………………………, aflat în proprietatea SC POWERTEK INVESTMENTS SRL”.

Efectuarea plății prin ordin de plată se consideră îndeplinită la data creditării debitoarei cu suma de 10% din prețul de pornire a licitației.

  • Caietul de sarcini: Persoanele interesate să participe la licitaţie pot să achiziţioneze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar ROVIGO SPRL începând cu data apariţiei anunţului de vânzare.

Preţul pentru „Caietul de sarcini” aferent bunului scos la vânzare, aflat în proprietatea SC POWERTEK INVESTMENTS SRL, este 1.000 lei exclusiv TVA, pentru fiecare bun in parte.

Persoanele care vor să participe la licitaţia publică sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul şi ora fixate în acest scop.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţia publică si documentele necesare participarii sunt prevazute în Regulamentul de vanzare aprobat conform hotărârii adunării generale a creditorilor din data de 03.03.2021, parte integrantă a Caietului de sarcini.

Documentele de participare la licitaţia publică trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL, într-un singur plic sigilat și închis, cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitaţiei publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depăşirea acestui termen nu vor fi luate în considerare de către comisia de licitaţie.

În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 85/2014:”(1)Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege , sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse. (2) Prin excepție de la dispozițiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, radierea din cartea funciară a oricăror sarcini și interdicții prevăzute la alin. (1) se face în temeiul actului de întrăinare semnat de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.”

În conformitate cu art. 838 lit. j Noul Cod de procedură Civilă, lichidatorul judiciar îi someaza pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunţe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.

  • Data primei licitaţii, din setul celor 10 (zece) licitaţii publice aprobate prin hotărârea adunării creditorilor din data de 09.02.2022, la preţul de pornire reprezentând valoarea de piață rezultată în urma evaluării:24.02.2022 ora 12°°, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, str. Mareşal Josef Pilsudski(fosta Intrare Polonă), nr. 2, sector 1. Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu au depus până la termenul limita documentele solicitate prin caietul de sarcini.
  • În cazul în care niciunul dintre participanţii la licitaţia din 24.02.2022 nu oferă preţul de pornire sau, în situaţia în care nu se prezintă niciun ofertant, următoarele 9(nouă) licitaţii publice la același preț de pornire, vor avea loc la următoarele termene stabilite prin prezenta publicaţie de vânzare, respectiv în data de: 10.03.2022 ora 12°°, 24.03.2022 ora 12°°, 07.04.2022 ora 12°°, 21.04.2022 ora 12°°, 05.05.2022 ora 12°°, 19.05.2022 ora 12°°, 02.06.2022 ora 12°°, 16.06.2022 ora 12°°, 30.06.2022 ora 12°° cu respectarea aceloraşi condiţii de participare şi desfăşurare cerute pentru prima licitaţie.

Informatii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 021.210.01.64, mobil 0724.291.168 sau la adresa de e-mail: office@rovigo.ro.

  • Persoana de contact: ROVIGO S.P.R.L
  • Telefon: 0724.291.168, 021.210.01.64
  • Email: office@rovigo.ro
DebitorSC POWERTEK INVESTMENTS SRL
CUIRO20715409
RCJ40/24162/2007
LocalitateBucurești
AdresaBucurești sector 1
Data licitației24 februarie 2022