MT PROPERTY SRL - Apartament 3 camere

Prin prezenta publicație de vânzare se aduce la cunoștință generală ca la data de 02.05.2019 va avea loc licitația pentru apartament 3 camere aflat în proprietatea deb MT PROPERTY SRL

ROVIGO S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Maresal Josef Pilsudski, nr. 2, sector 1, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR II-0008, CUI RO 20715409, reprezentată prin D-na. Deleanu Aura, practician în insolvență, asociat coordonator, în calitate de administrator judiciar al M.T. PROPERTY S.R.L. – „în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”, cu sediul social în C-tin Rădulescu Motru, nr. 13, Bl. 13, et. 3, ap. 31, cam. 2, Sector 4, București, Cod Unic de Înregistrare 11469780, înregistrată la ORC sub nr. J40/749/1999, societate aflată în Reorganizare juridicară conform Hotărârii intermediare de ședință nr. 1357/2017 din data de 20.03.2017 pronunțată de judecătorul-sindic în Dosarul nr. 43051/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII a Civila,

Prin prezenta Publicație de vânzare se aduce la cunoștința generală că la data de 31.05.2021 orele 13.00, la sediul administratorului judiciar din București, Intrarea Mareșal Josef Pilsudski, nr.2, sect. 1, va avea loc vânzarea individuală prin licitație publică deschisă cu următoarelor bunuri proprietatea M.T. PROPERTY S.R.L., astfel cum acestea sunt descrise în raportul de evaluare întocmit de Property Partners Valuation Consulting, Regulamentul de vânzare fiind aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 07.10.2020:

  • Apartament 3 camere – situat în București, Sector 1, Str. Aviator Protopopescu Ștefan nr. 9, Bl. 1, Et. 4, Ap. 18, nr. CF nr. 251357-C1-U18/Sector 1 București, Nr. cadastral apartament : 251357-C1-U18. Apartamentul este compus din 3 (trei) camere și dependințe situat la etajul 4 în suprafață utilă de 58,92 mp și totală de 63,53 mp.

Informații suplimentare privind caracteristicile bunurilor sunt cuprinse în Raportul de evaluare întocmit în cauză, parte integrantă a Caietului de Sarcini.

Prețul de pornire al licitației îl reprezintă valoarea de piață rezultată ca urmare a propunerii și aprobării propunerii creditorului în procedură, respectiv:

Denumire bun: Apartament 3 camere situat în București, Sector 1, Str. Aviator Protopopescu Ștefan nr. 9, Bl. 1, Et. 4, Ap. 18

Preț pornire (Exclusiv TVA): 91.000,00 euro, exclusiv TVA.

Pentru participarea la licitație se va achita o garanție de 10% din prețul de pornire al licitației. Plata garanției se va face în lei la cursul de schimb stabilit de B.N.R. din data efectuării plății. Indiferent de calitatea de terți sau de creditori în procedura insolvenței, participanții sunt obligați să achite garanția de participare. Garanția de participare se constituie prin ordin de plată în contul unic de insolvență nr. RO36BITRBU1RON036977CC01 deschis la INTESA SAN PAOLO, pe numele M.T. PROPERTY S.R.L. cu specificația: „garanție în vederea participării la licitația publică deschisă cu strigare pentru achiziționarea bunului situat în ………, aflat/e în proprietatea M.T. PROPERTY S.R.L.”.

Efectuarea plății prin ordin de plată se consideră îndeplinită la data creditării contului M.T. PROPERTY S.R.L. cu suma de 10% din prețul de pornire a licitației.
Persoanele care vor să participe la licitație sunt invitate să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și, până la acel termen sunt obligate să-și procure caietul de sarcini de la sediul ROVIGO S.P.R.L. Prețul caietului de sarcini este în cuantum de 5.000 lei, exclusiv TVA.

Documentele de participare la licitație trebuie depuse la registratura ROVIGO SPRL cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară organizării licitației publice deschise cu strigare, între orele 9.00-17.00. Documentele depuse cu depășirea acestui termen nu sunt luate în considerare.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru participarea la licitație și documentele necesare participării sunt prevăzute în Regulamentul de vânzare aprobat de către creditori în data de 07.10.2020, parte integrantă a Caietului de sarcini.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea 85/2014 bunurile înstrăinate de administratorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

În conformitate cu art. 838 lit. (j) Noul Cod de procedură Civilă, administratorul judiciar îi somează pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare să anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

În caz de neadjudecare, licitațiile se vor relua în aceleași condiții și în același loc la datele, 14.06.2021 si 28.06.2021 cu respectarea acelorași condiții de participare și desfășurare cerute pentru prima licitație.

DebitorMT PROPERTY SRL
CUI11469780
RCJ40/749/1999
LocalitateBucurești
AdresaBucurești
Data licitației31 mai 2021
FLAMINGO COMPUTERS S.A – Teren concesionat și construcții (depozite) în Giurgiu
Bere și Malț Robema SA